Lineaflex Bútoráruház
Epoca háló - ágy, matrac, éjjeliszekrény.
Donatello - Olasz nappali bútor.
1093 Budapest Közraktár u. 20./a

Kezdőlap >> Garancia és szavatosságTájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról>> Hibás teljesítés    >> Garancia (Jótállás)    >> Kellékszavatosság    >> Termékszavatosság    >> Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja   

1. Hibás teljesítés


A teljesítés hibás, ha a termék az átvétel időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén a vásárló élhet:
- jótállási igénnyel (garancia)
- kellékszavatossági igénnyel
- termékszavatossági igénnyel

Nem teljesít hibásan a Lineaflex-Bútor Kft., ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. (A Webáruház oldalain esetleg sérülés miatt leértékelten kínált termékek megvásárlására csak személyesen, a termék megtekintését követően a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdióban van lehetőség.)

A hibás teljesítés fogalma a Ptk.-ban: A hibás teljesítés - Webáruház készítés tananyag


2. Garancia (Jótállás)


Az Ön által a Matracfutár Webáruházban megrendelt árucikkekre a Lineaflex-Bútor Kft. 1 év minőségi garanciát vállal, a 151/2003. (IX. 22.) „Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” alapján.

A Lineaflex-Bútor Kft. mind a Matracfutár Webáruházban, mind pedig a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdióban történő vásárlás esetén a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra garanciális lehetőségek igénybevételét.
- A Lineaflex-Tore által készített matracok esetében a garanciális idő jelenleg 2 év, a rugózatra pedig 8 év.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló a Lineaflex-Bútor Kft.-el szemben.

A Lineaflex-Bútor Kft. a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. (Nem rendeltetés szerű használat, a vásárló illetve megbízottja által végzett szakszerűtlen szállítás, összeszerelés vagy tisztítás hatására bekövetkező meghibásodások.)

Kérjük az áruk átvételekor ellenőrizze, hogy a számlán illetve szállítólevélen szereplő valamennyi termék hiánytalanul és sértetlen csomagolásban megérkezett. Ha bármilyen hiányosságot tapasztal, vagy nincs megelégedve a termék minőségével, azt jelezze munkatársunknak, lehetőség szerint a helyszínen, de legkésőbb 3 munkanapon belül áruházunk telefonszámán, e-mail címén vagy személyesen a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdióban!

A jótállás a Ptk.-ban: Jótállás - Webáruház készítés tananyag


3. Kellékszavatosság


A Lineaflex-Bútor Kft. hibás teljesítése esetén a vásárló a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Lineaflex-Bútor Kft. nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatosság a Ptk.-ban: Kellékszavatosság - Webáruház készítés tananyag


4. Termékszavatosság


Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatosság a Ptk.-ban: Termékszavatosság - Webáruház készítés tananyag


5. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja


a.) Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdióban (1093 Budapest Közraktár u. 20./a). Ekkor az áruház munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a fogyasztó nevét, címét,
- a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadja.

b.) Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdióba (1093 Budapest Közraktár u. 20./a) küldött levélben, vagy a lineaflex@matracfutar.hu címre küldött elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a fogyasztó nevét, címét,
- a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását.

A levél beérkezését követően 2 munkanapon belül a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdió munkatársai felveszik a vásárlóval a kapcsolatot, igényének teljesítése érdekében.

Kérjük, hogy a gyors ügyintézés érdekében a jótállási vagy szavatossági igény bejelentéséhez mellékeljenek a hibás termékről készült, a hibát bemutató fényképet is, lehetőség szerint digitális formában, amelyet a gyártó felé továbbíthatunk!

A jótállási vagy szavatossági igénnyel kapcsolatos kérdésekben a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdió munkatársaitól telefonon is kérhető információ a 06-1-215-3374 nem emelt díjas telefonszámon, munkaidőben (Hétfő-Péntek: 10:00-18:00 - Szombat: 09:00- 13:00 ).


Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról letölthető (PDF) formában

>> Garancia és szavatosság


Lineaflex-Bútor Kft. = Kiváló minőség, elegancia, design elérhető árakon, rövid szállítási határidővel. Csak olyan gyártók termékeit forgalmazzuk, melyek munkájára nyugodt szívvel garanciát vállalhatunk.
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.